Algemene verkoopvoorwaarden Weets&Sons Maatschap

Artikel 1: Algemene bepalingen


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de bezoeker en/of klant zich uitdrukkelijk akkoord met de navolgende Algemene Voorwaarden ("voorwaarden") die van toepassing zijn op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“klant”) bij Weets&Sons Maatschap. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Weets&Sons Maatschap houdt in dat de klant de voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepassing ervan uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende bepalingen vanwege de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Weets&Sons Maatschap werden aanvaard.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de hierin voorkomende merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Weets&Sons Maatschap of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan bijgevolg niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 


Weets&Sons Maatschap levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie steeds volledig, correct, nauwkeurig en actueel zou zijn. In weerwil van deze inspanningen kunnen onjuistheden niettemin voorkomen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte inlichtingen fouten zouden bevatten of indien bepaalde gegevens op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Weets&Sons Maatschap ten snelste ijveren voor een rechtzetting.


Weets&Sons Maatschap kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op haar site.

Indien u onjuistheden op de site zou vaststellen, kan u steeds de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Weets&Sons Maatschap geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte functionering of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor iedere andere vorm van schade, rechtstreeks of indirect, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 


Weets&Sons Maatschap kan in geen enkel geval en/of tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan het gebruik van deze site of van een andere als gevolg van links of hyperlinks, dit met inbegrip en zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens van het computersysteem, de apparatuur, de programmatuur e.d. van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de inhoud ervan. 

Weets&Sons Maatschap verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan, noch voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd (zie ook artikel 16).


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere - verplicht door de klant te dragen - taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratiekosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De prijsopgave slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto is illustratief bedoeld maar kan elementen bevatten die niet in de prijs inbegrepen zijn.


Artikel 3: Aanbod


Het webshop- aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik en voor klanten die op de dag van aankoop en levering ouder zijn dan 18 jaar. 


Ondanks het feit dat onze catalogus en website met de grootst mogelijke zorg werden en worden samengesteld, is het steeds mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet recent is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Weets&Sons Maatschap niet. De zaak is voor wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Weets&Sons Maatschap is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten zoals zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te willen nemen met onze klantendienst (zie artikel 13). 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Weets&Sons Maatschap dat niet kan aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen


Alle aankopen dienen te gebeuren via de website van Weets&Sons Maatschap. Gelieve hierbij op het scherm de bestelinstructies te willen volgen. 


De artikelen worden thuis bij de klant of via een andere overeengekomen leveringsmodaliteit (zie artikel 7) geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leveringsdatum. 


Weets&Sons Maatschap is ertoe gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren op grond van een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke ander order of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van volledige betaling door de klant, exclusief eigendom van Weets&Sons Maatschap. 

Het risico op verlies of beschadiging gaat echter over op de klant vanaf de levering. Deze verbindt er zich toe om zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Weets&Sons Maatschap te wijzen, bijvoorbeeld aan personen die op de nog niet volledig betaalde artikelen beslag zouden komen leggen.


Artikel 6: Sancties bij niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Weets&Sons Maatschap beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betreffende bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Weets&Sons Maatschap zich het recht voor niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Levering


Voor onze levering werken wij samen met een extern bedrijf. De levering kan na het ontvangen van uw betaling 3 tot 5 werkdagen duren.


Waar kan ik mijn pakket laten leveren?

U hebt de keuze, thuis of op het werk of in een Bpost-punt.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming bij levering, moet onmiddellijk worden gemeld. Indien mogelijk ondersteund met fotomateriaal.Artikel 8: Garantie


a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)


Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (eventueel: levering aan) de eerste eigenaar. Bij elke andere commerciële garantie blijven deze rechten onverminderd van kracht.


b. Algemeen


Om een beroep te kunnen doen op de garantiebepalingen, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis werden afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Weets&Sons Maatschap-klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen. 


Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na ontvangst van het product door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op reparatie of vervanging. 


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongevallen, verwaarlozing, abnormaal of incorrect gebruik van het artikel, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product of slecht onderhoud. 


Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een korte(re) levensduur of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op de aankoopdatum of eventueel de leveringsdatum, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. 


De garantie is niet overdraagbaar. 


Artikel 9: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Weets&Sons Maatschap mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de voormelde termijn van 14 dagen contact opnemen met de Weets&Sons Maatschap-klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf leveringsdatum op hun kosten terugsturen naar Weets&Sons Maatschap. 

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen per koerier (Bpost, DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd.


De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd blijkt of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Weets&Sons Maatschap zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering die te wijten is aan de klant.


Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen. 


Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn; 

2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd, die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.


Artikel 10: Privacy


Weets&Sons Maatschap hecht bijzonder veel belang aan uw privacy. 

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt zijn de navolgende bepalingen van toepassing:


- de verantwoordelijke voor de verwerking, Weets&Sons Maatschap, Hoogte 14, 9910 Knesselare  respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven bij de verwerking van persoonlijke gegevens;


- de door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, de verwerking van bestellingen, het versturen van nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie over onze activiteiten, onze reclame- en/of marketingdoeleinden en dergelijke;


- u beschikt steeds over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Weets&Sons Maatschap gratis de schriftelijke weergave verkrijgen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn;


- uw persoonsgegevens zullen in geen enkel geval worden doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden;


- u bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw log-in-gegevens en het gebruik van uw paswoord. Dat laatste wordt gecodeerd opgeslagen en Weets&Sons Maatschap heeft hiertoe geen toegang.


- Weets&Sons Maatschap kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website die u naar de Weets&Sons Maatschap-website leidde, of waarlangs u onze site verlaat. Dit maakt het voor ons mogelijk om de Weets&Sons Maatschap-website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers.


Artikel 11: Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan onze site kunnen er 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt als u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan enkel een toestel identificeren. We vermelden:


- ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben deze optimaal te laten functioneren. Voorbeelden hiervan zijn: instellingen van de gebruiker bij vorige bezoeken aan de site of bijvoorbeeld een vooraf ingevuld formulier met data die de klant tijdens vorige bezoeken heeft ingevoerd. 

- ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, zoals een aanwezige marketing- of advertentieplug-in van bijvoorbeeld Facebook of Google Analytics (zie verder). Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website niet verhindert.


Voor Google Analytics-gebruikers vermelden we het volgende:


- Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen ten behoeve van website-exploitanten en andere diensten die belang stellen in website-activiteit en internetgebruik. Het bedrijf mag deze informatie aan derden doorgeven indien de service hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het bedrijf zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover het beschikt. U kunt, zoals hoger vermeld, het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.


U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat cookies achteraf van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen (de help-functie) van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen als gevolg hiervan niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 


Het nalaten, door Weets&Sons Maatschap, op gelijk welk moment om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan een dergelijke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


Artikel 13: Weets&Sons Maatschap klantendienst 


Weets&Sons Maatschap klantendienst is bereikbaar op het emailadres [email protected] of via briefpost op het adres: Weets&Sons Maatschap bvba, Hoogte 14, 9910 Knesselare .


Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


De algemene verkoopsvoorwaarden van Weets&Sons Maatschap kunnen worden aangevuld met andere bepalingen waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de eerstgenoemde clausules. Weets&Sons Maatschap kan deze steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na een dergelijke wijziging, houdt een aanvaarding door de klant in van deze nieuwe voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicatievormen en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht betreffende het toepasselijk recht en met de clausules van de Rome-I verordening in verband met internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd.